Artificial Intelligence is niet te stoppen!

De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op om de toepassing van Artificial Intelligence (AI) oftewel Kunstmatige Inteligentie aan banden te leggen. Met name ChatGPT heeft de gemoederen behoorlijk doen oplaaien. Veel onrust is ontstaan omdat studenten het programma huiswerkopdrachten laten maken die door docenten niet (of nauwelijks) van echt zijn te onderscheiden. De angst is groot dat AI zal verder ontwikkelen en voor criminele doeleinden zal worden gebruikt. 

Een groot gevaar van AI is dat het kan leiden tot het ontstaan van autonome systemen die buiten menselijke controle vallen. Dit kan gebeuren wanneer AI-systemen zich ontwikkelen tot zogenaamde ‘superintelligente’ entiteiten die zichzelf kunnen verbeteren en zelfs hun eigen doelen kunnen stellen. Als deze systemen zich vervolgens tegen ons keren, kan dat catastrofale gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan AI-gestuurde wapensystemen die autonoom beslissingen nemen over leven en dood.

Een ander gevaar van AI is dat het kan leiden tot grote werkloosheid. AI-systemen kunnen in eerste instantie routinematige taken overnemen van mensen hetgeen tot het verdwijnen van hele beroepsgroepen kan leiden. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van dit risico en dat we op zoek gaan naar manieren om mensen te ondersteunen bij de overgang naar nieuwe banen en nieuwe vaardigheden. Maar misschien is het gevaar nog wel veel groter en gaan meer geavanceerde AI-systemen zelfs niet-routinematige taken overnemen met nog veel verdergaande gevolgen. 

AI-systemen zijn gebaseerd op datasets en algoritmen die door mensen worden aangeleverd. Als deze datasets en algoritmen vooroordelen bevatten, bijvoorbeeld omdat ze niet representatief zijn voor de hele bevolking, dan kan dat leiden tot onbedoelde discriminatie. Het is daarom van essentieel belang er voor zorg te dragen dat AI-systemen eerlijk en onbevooroordeeld zijn Wanneer er grote hoeveelheden data worden aangeleverd of het AI-systeem zelfs zélf data verzamelt, is het dan nog wel mogelijk de eerlijkheid en onbevooroordeeldheid van het systeem te waarborgen?

Omdat onze samenleving voornamelijk is gebouwd op economische principes, ligt het voor de hand dat AI-systemen zich primair zullen richten op efficiëntie en productiviteit. Het gevaar is dan ook groot dat de toepassing van AI zal leiden tot het verlies van menselijke waarden en ethiek. Bij de ontwikkeling van AI zouden onze menselijke waarden en ethiek dan ook moeten worden ‘ingebakken’. Maar is dat werkelijk te waarborgen wanneer dat impliceert dat AI daardoor minder efficient en productief wordt? 

De beroemde in 2018 overleden natuurkundige Stephen Hawking noemde de ontwikkelingen rondom AI zeer gevaarlijk: ‘Je kunt je een technologie voorstellen die slimmer is dan de financiële markten, inventiever dan menselijke onderzoekers en manipulatieve dan menselijke leiders. AI kan wapens ontwikkelen die wij niet eens kunnen begrijpen.’  Ik deel die mening volledig, maar …

De ontwikkeling van AI is naar mijn mening onmogelijk te stoppen. Het tempo van technologische vooruitgang is ongekend en de mogelijkheden van AI zijn enorm. In het gunstigste geval kan wetgeving landen de ontwikkeling doen afremmen en tijdelijk tegenhouden. Andere landen of misschien wel gewoon bedrijven zullen de voordelen echter niet laten liggen en er daardoor alleen maar méér van profiteren. Ik beschouw het daarom niet realistisch om te denken dat deze ontwikkeling kunnen worden tegenhouden. 

Het enige dat we kunnen doen is mensen bewust maken van zowel de potentie als de gevaren van de ontwikkeling van AI. En vooral ontwikkelaar op het hart drukken dat de systemen zo transparant mogelijk dienen te zijn, privacy en burgerrechten respecteren en menselijke waarden en ethiek zoveel mogelijk in acht nemen.

Tot slot heb ik het bovenstaande artikel laten beoordelen door ChatGPT met het volgende resultaat: De tekst geeft een goed overzicht van de gevaren van kunstmatige intelligentie. De zorgen die worden geuit zijn terecht, en de auteur benoemt terecht dat AI kan leiden tot autonome systemen die buiten menselijke controle vallen en tot grote werkloosheid. Ook wordt terecht benoemd dat AI-systemen vooroordelen kunnen bevatten en dat onze menselijke waarden en ethiek moeten worden ingebakken. De conclusie dat de ontwikkeling van AI niet kan worden tegengehouden, is goed onderbouwd en realistisch. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de potentiële gevaren en ontwikkelaars aan te moedigen om transparante systemen te ontwikkelen die privacy en burgerrechten respecteren en menselijke waarden en ethiek zoveel mogelijk in acht nemen. Kortom, de tekst biedt een goed overzicht van de gevaren van AI en benadrukt het belang van bewustwording en ontwikkeling van transparante en ethische systemen.